Annuleren

Op alle boekingen hanteert Falconreizen de Corendon/ANVR annuleringsvoorwaarden. Voor de meest actuele versie verwijzen wij u graag door naar de website van Corendon. (https://images.corendonresources.com/NL/Corendon-voorwaarden.pdf)

Hieronder ziet u de versie die geldig is op 30-05-2024. Let op! Deze kan dus wijzigen, wij adviseren u dan ook altijd de website van Corendon te raadplegen.

CORENDON VOORWAARDEN

Geldig vanaf 1 februari 2021, herzien op 24 februari 2021, 12 mei 2021 en 22 april 2024.

De navolgende bepalingen zijn door Corendon zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft

de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en

Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering van de Sociaal

Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen

deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR Reizigersvoorwaarden.

Annulering door reiziger of Corendon

Corendon hanteert een vaste staffel aan annuleringskosten als gevolg van opzegging van

de overeenkomst door de reiziger, gebaseerd op de reissom. Deze annuleringskosten zijn

eveneens van kracht wanneer Corendon genoodzaakt is de overeenkomst op te zeggen

wegens het nalaten van de reiziger om de reissom binnen de gestelde termijn te voldoen.

Deze staffel is zowel van toepassing op pakketreisboekingen, als op losse

accommodatieboekingen.

Afhankelijk van het moment van opzeggen brengt Corendon,

naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten in

rekening:

  • bij annulering tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 35% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90 % van de reissom;
  • bij annulering op de vertrekdag of later: 100%

Bedenktijd (herroepingsrecht)

Als reiziger heb je het recht om je reisovereenkomst binnen 3 dagen na de

totstandkoming, de dag van boeken daarbij inbegrepen, zonder opgave van redenen

kosteloos te annuleren. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker

verstaan. Je hebt geen herroepingsrecht als je de reisovereenkomst binnen 3 weken voor

vertrek sluit, Corendon expliciet in de aanbieding aangeeft dat de reisovereenkomst niet-

restitueerbaar is, of in het geval van cruises, rondreizen, formule 1 reizen en losse

reisdiensten, daarbij inbegrepen flight only en hotel only.

Afwijkende annuleringsvoorwaarden

Voor bepaalde reizen, aangeduid als ‘niet-terugbetaalbaar’ tijdens het boekingsproces,

geldt een strikt annuleringsbeleid. Bij annulering of wijziging van deze boekingen zijn de

annuleringskosten altijd 100% van de reissom. Deze voorwaarden worden expliciet

vermeld tijdens het boekingsproces en de reiziger stemt hiermee in op het moment van

boeken.

Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator

gepubliceerde prijs, inclusief bijdrage aan het Calamiteitenfonds en bijdrage SGR (indien

van toepassing), exclusief extra’s zoals bagage, transfer, autohuur en alle andere extra’s

welke zijn bijgeboekt. De reiziger zal de volledige verzekeringspremie gerestitueerd

krijgen indien binnen 14 dagen na afsluiten van de verzekering wordt geannuleerd.

Indien na 14 dagen na afsluiten van de verzekering wordt geannuleerd zal Corendon de

premie vergoeden indien zij deze van de verzekeraar vergoed krijgt.

Bijdrage SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)

Indien van toepassing, is de SGR-bijdrage, conform Uitvoeringsregeling bijdrage SGR,

inbegrepen in de reissom. Dit valt na te lezen op www.sgr.nl/downloads/ onder het kopje

‘Uitvoeringsregeling bijdrage SGR’.

Epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen

In het geval dat een pandemie, epidemie of een overheidsmaatregel de uitvoering van de

reisovereenkomst ernstig beïnvloedt, behoudt Corendon zich het recht voor om de reis te

annuleren, uit te stellen of te wijzigen naar een alternatieve bestemming. Corendon zal

zich inspannen om reiziger zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele

wijzigingen in de reisplannen als gevolg van een dergelijke omstandigheid. De reiziger is

echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie en

dient voor het vertrek na te gaan of de eerder ingewonnen informatie nog klopt.

Eventuele kosten die verbonden zijn aan het verkrijgen van verplicht gestelde

documentatie zijn voor rekening en risico van de reiziger. Corendon is niet aansprakelijk

voor schade of verlies veroorzaakt door pandemieën, epidemieën of

overheidsmaatregelen, noch is Corendon gehouden tot compensatie voor dergelijke

omstandigheden.

Omstandigheden binnen de persoonlijke (risicosfeer) van de reiziger

De reiziger is annuleringskosten verschuldigd indien Corendon de reis kan uitvoeren en

(een deel van) de overeenkomst wordt geannuleerd als gevolg van enige omstandigheid

die in de persoonlijke (risico)sfeer van de reiziger ligt als gevolg waarvan de reiziger niet

kan of wil deelnemen aan de reis.

Deelannulering

1. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een

gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie

annuleert, is hij de annuleringskosten zoals vermeld in deze voorwaarden verschuldigd.

2. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie

voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe

groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde

accommodatie. Het kan dat hiermee eerdere (vroegboek) kortingen komen te vervallen,

afhankelijk van het geboekte kamertype. Voor de betaling van de gewijzigde reissom

zullen de normale betalingsregels gelden.

3. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de

overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld

verschuldigd conform deze voorwaarden.

4. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van

de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de

nieuwe reissom in mindering gebracht.

Wijzigingen door de reiziger

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger verzoeken om het reisaanbod

te wijzigen. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder

aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien kan een bedrag aan

wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten van toepassing zijn. Ook

kan een verzoek worden toegewezen waarbij (gedeeltelijke) annuleringskosten van

artikel 9.2 van de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn. De reiziger wordt

altijd vooraf op de hoogte gesteld van de toepasselijke kosten.

2. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor

vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval

schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.

3. De reisorganisator is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven.

Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met

redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan

de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn

de annuleringskosten van artikel 9.2 van de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing.

Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de

oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

4. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers

wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop de annuleringskosten van artikel 9.2

van de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn. In dat geval zijn geen

wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Aanbetalingskosten van reisovereenkomsten met Corendon

Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 35% van de

totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Voor bijgeboekte extra’s moeten de

volledige kosten (100%) worden betaald. Dit geldt zowel voor pakketreisboekingen als

voor losse accommodatieboekingen. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken

voor de vertrekdag (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum

van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor of Corendon.

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet

terstond de gehele reissom worden voldaan. Indien tijdige betaling van de gehele

reissom uitblijft, is Corendon genoodzaakt om de overeenkomst op te zeggen en

annuleringskosten te vorderen.

Reisverzekering

Het wordt iedere passagier aangeraden om uiterlijk bij aanvang van de reis in het bezit

te zijn van een geldige reisverzekering.

Aanvullende voorwaarden

Indien u een pakketreis boekt, dan zijn de ANVR-Reisvoorwaarden aanvullend van

toepassing (§1 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden). Indien u een enkelvoudige

reisdienst boekt, dan zijn de ANVR Boekingsvoorwaarden aanvullend van toepassing (§3

van de ANVR-Reizigersvoorwaarden). Indien een vlucht onderdeel uitmaakt van uw

boeking, dan zijn de algemene voorwaarden van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij

aanvullend van toepassing.