Annuleringsvoorwaarden

Geldig vanaf 1 februari 2021, herzien op 24 februari 2021 en 12 mei 2021.


Annulering
Corendon hanteert een vaste staffel aan annuleringskosten als gevolg van opzegging van de overeenkomst door de reiziger. Deze staffel is zowel van toepassing op pakketreisboekingen als op losse accommodatieboekingen. Afhankelijk van het moment van opzeggen brengt Corendon, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten in rekening:

 • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag:
  100% van de reissom.

  Bijdrage SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)
  Indien van toepassing is de SGR-bijdrage, conform Uitvoeringsregeling bijdrage SGR, inbegrepen in de reissom. Dit valt na te lezen op www.sgr.nl/downloads/ onder het kopje ‘Uitvoeringsregeling bijdrage SGR’.

  Omstandigheden gerelateerd aan of ten gevolge van COVID-19
 • Onverminderd het (overige) bepaalde in deze Corendon Voorwaarden en de toepasselijke ANVR- Reizigersvoorwaarden, en zonder uitsluiting van overige omstandigheden in welk geval de reiziger annuleringskosten is verschuldigd, is de reiziger de annuleringskosten verschuldigd indien Corendon de reis kan uitvoeren en (een deel van) de overeenkomst wordt geannuleerd als gevolg van of gerelateerd aan één van de volgende omstandigheden (geen limitatieve opsomming):
  a. De reiziger dient een (negatieve) PCR-test, sneltest, antistoffentest of vergelijkbaar testresultaat te overleggen bij vertrek, op de plaats van bestemming en/of bij terugkeer na afloop van de reis;
  b. De reiziger vertoont klachten/symptomen als gevolg waarvan de reiziger niet/beperkt kan deelnemen aan de reis;
  c. De reiziger dient een gezondheidsverklaring of vergelijkbaar document te overleggen bij vertrek, op de plaats van bestemming en/of bij terugkeer na afloop van de reis;
  d. De reiziger dient een vaccinatiebewijs of vergelijkbaar document te overleggen waaruit blijkt dat de reiziger voorafgaand aan het vertrek is gevaccineerd tegen COVID-19;
  e. Een van overheidswege opgelegde restrictie verhindert dat een reiziger kan deelnemen aan de reis en is het gevolg van een omstandigheid die in de persoonlijke (risico)sfeer van de reiziger ligt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de nationaliteit, gezondheid of het beroep van de reiziger;
  f. Door de accommodatie, vervoerder en/of plaatselijke autoriteit opgelegde maatregelen gerelateerd aan COVID-19, waaronder begrepen maar niet beperkt tot social distancing en het dragen van een mondkapje;
  g. Faciliteiten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot restaurants, bars en sportfaciliteiten), activiteiten, evenementen en excursies zijn gesloten, beperkt toegankelijk dan wel kunnen geen of beperkte doorgang vinden als gevolg van COVID-19;
  h. Enige andere omstandigheid die in de persoonlijke (risico)sfeer van de reiziger ligt als gevolg waarvan de reiziger niet kan of wil deelnemen aan de reis;
 • De reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie en dient voor het vertrek na te gaan of de eerder ingewonnen informatie nog klopt. Eventuele kosten die verbonden zijn aan het verkrijgen van verplicht gestelde documentatie zijn voor rekening en risico van de reiziger.

 • Deelannulering
 • Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij de annuleringskosten zoals vermeld in deze voorwaarden verschuldigd.
 • Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
 • Voor de sub 2. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden, zoals hieronder beschreven.
 • Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd conform deze voorwaarden.
 • Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
 • Wijzigingen door de reiziger
 • Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een in de aanbieding vermeld bedrag aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator
  worden bevestigd.
 • Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten
  van artikel 9.2 van de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
 • Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop de annuleringskosten van artikel 9.2 van de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

  Aanbetalingskosten van reisovereenkomsten met Corendon
  Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 35% van de totale overeengekomen basisreissom te worden voldaan. Dit geldt zowel voor pakketreisboekingen als voor losse accommodatieboekingen. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient de volledige betaling (100%) van de bijdrage aan het Calamiteitenfonds, de reserveringskosten, de SGR-bijdrage (indien van toepassing) en eventuele bijgeboekte extra’s plaats te vinden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: parkeren, autohuur, verzekeringen, bagage en excursies. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor of Corendon. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom
  worden voldaan. Indien tijdige betaling uitblijft, is artikel 10 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing.
 • Betalingsinformatie
  Indien u uw boeking betaalt door middel van een creditcard, wordt direct door ons het bedrag geïncasseerd op uw creditcard. De datum van de daadwerkelijke afschrijving van het bedrag is afhankelijk van uw creditcardmaatschappij.
 • Reisverzekering
  Iedere passagier is verplicht om uiterlijk bij aanvang van de reis in het bezit te zijn van een geldige reisverzekering.

  Aanvullende voorwaarden
  Indien u een pakketreis boekt, dan zijn de ANVR-Reisvoorwaarden aanvullend van toepassing (§1 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden). Indien u een enkelvoudige reisdienst boekt, dan zijn de ANVR- Boekingsvoorwaarden aanvullend van toepassing (§3 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden). Indien een vlucht onderdeel uitmaakt van uw boeking, dan zijn de algemene voorwaarden van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij aanvullend van toepassing.
  Versie: 1 februari 2021, herzien op 24 februari 2021 en 12 mei 2021